Products
Home/ 合成试剂 / 其他合成试剂
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C2064101 24512-63-8 京尼平甙, ≥98% (HPLC)
Geniposide, ≥98% (HPLC)
C17H24O10
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064101 8~10个工作日 102.00 102.00
- +
C2064101 现货 393.00 393.00
- +
C2064101 8~10个工作日 1419.00 1419.00
- +
 Add to Cart
C2064108 260550-89-8 (-)-BPAP, 97%
(2R)-1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-propylpentan-2-aMine, 97%
C16H23NO
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064108 5~7个工作日 5780.00 5780.00
- +
 Add to Cart
C2064110 3371-27-5 (-)-棓儿茶酸, 98%
(-)-Gallocatechin, 98%
C15H14O7
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064110 现货 378.00 378.00
- +
C2064110 现货 1104.00 1104.00
- +
 Add to Cart
C2064103 365441-71-0 (+)-Biotin-PEG24-NHS Ester, 95%
(+)-Biotin-PEG24-NHS Ester, 95%
C65H120N4O30S
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064103 8~10个工作日 2060.00 2060.00
- +
 Add to Cart
C2064107 53912-89-3 (+)-假木贼碱盐酸盐, 96%
(+)-Anabasine hydrochloride, 96%
C10H15ClN2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064107 8~10个工作日 3093.00 3093.00
- +
 Add to Cart
C2064109 59025-03-5 (-)-O-乙酰-L-苹果酸酐, >97.0%(T)
(-)-O-Acetyl-L-malic Anhydride, >97.0%(T)
C6H6O5
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064109 8~10个工作日 140.00 140.00
- +
C2064109 8~10个工作日 670.00 670.00
- +
 Add to Cart
C2064104 663171-32-2 (+)-Biotin-PEG4-amine, 95%
(+)-Biotin-PEG4-amine, 95%
C20H38N4SO6
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064104 现货 2307.00 2307.00
- +
C2064104 8~10个工作日 5324.00 5324.00
- +
 Add to Cart
C2064105 721431-18-1 (+)-Biotin-PEG4-propionic acid, 98%
(+)-Biotin-PEG4-propionic acid, 98%
C21H37N3SO8
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064105 8~10个工作日 2446.00 2446.00
- +
 Add to Cart
C2064106 906099-89-6 (+)-Biotin-PEG6-OH, 95%
(+)-Biotin-PEG6-OH, 95%
C22H41N3O8S
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064106 8~10个工作日 1647.00 1647.00
- +
 Add to Cart
C2064102 945633-30-7 (+)-Biotin-PEG2-azide, 98%
(+)-Biotin-PEG2-azide, 98%
C16H28N6SO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2064102 现货 3172.00 3172.00
- +
 Add to Cart
0.506445s