Products
Home/ 高分子科学 / 工程塑料
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
B2364504 3D打印尼龙,
3D Printing nylon,
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364502 104389-32-4 1,4-反式聚异戊二烯橡胶, 99%
1, 4 - trans polyisoprene rubber, 99%
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364502 8~10个工作日 2091.00 2091.00
- +
B2364502 8~10个工作日 6171.00 6171.00
- +
 Add to Cart
B2364507 105359-67-9 N,N,N',N'-四缩水甘油基-4,4'-二氨基二苯醚, 95%
N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4'-diaminodiphenyl ether, 95%
C25H30N2O4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364503 41638-13-5 2,2’-[氧杂双[(甲基-2,1-乙二基)氧杂亚甲基]]双环氧乙烷, 粘度:30~60cPs;175~205 Gm/Eq
2,2'-(((Oxybis(propane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane), 粘度:30~60cPs;175~205 Gm/Eq
C12H22O5
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364503 15个工作日 1233.00 1233.00
- +
 Add to Cart
B2364506 63148-65-2 Butvar B-76聚乙烯醇缩丁醛, M.W.170,000-250,000
Polyvinyl butyral, M.W.170,000-250,000
C8nH14n+2O2n
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364506 现货 55.00 55.00
- +
B2364506 非现货 152.00 152.00
- +
B2364506 非现货 592.00 592.00
- +
 Add to Cart
B2364501 65992-66-7 1,3-双(N,N-二缩水甘油氨甲基)环己烷, 环氧当量98-110Gm/Eq
1,3-Bis (N,N-diglycidyl aminomethyl)-cyclohexane, 环氧当量98-110Gm/Eq
C20H30N2O6
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364501 8~10个工作日 699.00 699.00
- +
B2364501 8~10个工作日 2074.00 2074.00
- +
 Add to Cart
B2364508 71604-74-5 三缩水甘油基间氨基苯酚, 粘度:4000~8000 cPs;105~115 Gm/Eq
3-Glycidyloxy-N,N-diglycidylaniline, 粘度:4000~8000 cPs;105~115 Gm/Eq
C15H19NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364508 8~10个工作日 1275.00 1275.00
- +
 Add to Cart
B2364500 8012-89-3 白蜂蜡, AR
Beeswax, AR
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364500 现货 47.00 47.00
- +
B2364500 现货 132.00 132.00
- +
B2364500 现货 520.00 520.00
- +
 Add to Cart
B2364509 9002-88-4 低密度聚乙烯粉, 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目
Polyethylene, 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目
H(CH2CH2)nH
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364509 现货 33.00 33.00
- +
B2364509 现货 85.00 85.00
- +
B2364509 现货 306.00 306.00
- +
B2364509 现货 1163.00 1163.00
- +
 Add to Cart
B2364505 9003-56-9 ABS树脂, 通用型
ABS Resins, 通用型
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
B2364505 现货 83.00 83.00
- +
B2364505 现货 228.00 228.00
- +
B2364505 现货 763.00 763.00
- +
 Add to Cart
0.461999s