Products
Home/ 通用试剂 / 氢化物
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C20541101 935449-46-0 [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos))2(μ-Cl)3], ≥95%
[NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos))2(μ-Cl)3][NH2Me2][RuCl((R)-dm-segphos)2(mu-Cl)3], ≥95%
C94H96Cl5NO8P4Ru2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20541101 5~7个工作日 289.00 289.00
- +
 Add to Cart
C20541102 944451-14-3 [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos))2(μ-Cl)3], ≥95%
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxolediruthenate(II) [NH2Me2][RuCl((S)-dm-segphos)2(mu-Cl)3], ≥95%
C94H96Cl5NO8P4Ru2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20541102 5~7个工作日 313.00 313.00
- +
 Add to Cart
0.207612s