Products
Home/ 通用试剂 / 四元环苯乙酸
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C20542002 1-(4-chloro-2-fluorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, ≥95%
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, ≥95%
C11H9ClFN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542002 5~7个工作日 479.00 479.00
- +
C20542002 5~7个工作日 599.00 599.00
- +
 Add to Cart
C20542006 1154178-68-3 1-(3,5-二甲基苯基)环丁烷-1-腈, 90%
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, 90%
C13H15N
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542006 5~7个工作日 479.00 479.00
- +
C20542006 5~7个工作日 599.00 599.00
- +
C20542006 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542010 1216658-90-0 1-(4-氟苯基)环丁-1-胺盐酸盐, 90%
1-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride, 90%
C10H13ClFN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542010 5~7个工作日 450.00 450.00
- +
C20542010 5~7个工作日 720.00 720.00
- +
C20542010 5~7个工作日 2200.00 2200.00
- +
C20542010 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542003 1228879-28-4 1-(2-氟苯基)环丁-1-胺盐酸盐, 90%
1-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride, 90%
C10H13ClFN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542003 5~7个工作日 2849.00 2849.00
- +
C20542003 5~7个工作日 5050.00 5050.00
- +
C20542003 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542007 1228880-28-1 1-(3-氟苯基)环丁-1-胺盐酸盐, 90%
1-(3-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride, 90%
C10H13ClFN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542007 5~7个工作日 105.00 105.00
- +
C20542007 5~7个工作日 200.00 200.00
- +
C20542007 5~7个工作日 2450.00 2450.00
- +
C20542007 5~7个工作日 7200.00 7200.00
- +
C20542007 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542004 151157-48-1 1-(2-氟苯基)环丁烷-1-羧酸, 90%
1-(2-fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid, 90%
C11H11FO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542004 5~7个工作日 1499.00 1499.00
- +
C20542004 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542009 179411-83-7 1-(3-氟苯基)环丁烷-1-腈, 90%
1-(3-fluorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, 90%
C11H10FN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542009 5~7个工作日 174.00 174.00
- +
C20542009 5~7个工作日 1005.00 1005.00
- +
C20542009 5~7个工作日 2349.00 2349.00
- +
C20542009 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542008 179411-84-8 1-(3-氟苯基)环丁烷-1-羧酸, 90%
1-(3-fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid, 90%
C11H11FO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542008 5~7个工作日 1034.00 1034.00
- +
C20542008 5~7个工作日 2750.00 2750.00
- +
C20542008 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542005 28049-63-0 1-(2-氟苯基)环丁烷-1-腈, 90%
1-(2-fluorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, 90%
C11H10FN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542005 5~7个工作日 174.00 174.00
- +
C20542005 5~7个工作日 1005.00 1005.00
- +
C20542005 5~7个工作日 2774.00 2774.00
- +
C20542005 POA 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C20542001 29786-38-7 1-(3-溴苯基)环丁烷-1-甲腈, ≥95%
1-(3-bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile, ≥95%
C11H10BrN
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C20542001 5~7个工作日 1350.00 1350.00
- +
C20542001 5~7个工作日 2800.00 2800.00
- +
C20542001 5~7个工作日 8799.00 8799.00
- +
 Add to Cart
0.486563s