Products
Home/ 化学生物学 / 氨基酸衍生物
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C2084103 1140972-27-5 (1R,2S)-2-(Cbz-氨基)环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1R,2S)-2-(Cbz-amino)cyclopentanecarboxylate, ≥95%
C16H21NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084103 8~10个工作日 2675.00 2675.00
- +
C2084103 8~10个工作日 6161.00 6161.00
- +
 Add to Cart
C2084102 1140972-29-7 (1R,2S)-2-(Boc-氨基)环戊烷甲酸乙酯, 95%
Ethyl (1R,2S)-2-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylate, 95%
C13H23NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084102 5~7个工作日 1804.00 1804.00
- +
C2084102 5~7个工作日 5324.00 5324.00
- +
 Add to Cart
C2084106 1140972-31-1 (1S,2R)-2-(Boc-氨基)环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylate, ≥95%
C13H23NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084106 5~7个工作日 712.00 712.00
- +
C2084106 5~7个工作日 1535.00 1535.00
- +
 Add to Cart
C2084107 1140972-32-2 (1S,2R)-2-(Cbz-氨基)环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1S,2R)-2-(Cbz-amino)cyclopentanecarboxylate, ≥95%
C16H21NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084107 5~7个工作日 3924.00 3924.00
- +
C2084107 5~7个工作日 10234.00 10234.00
- +
 Add to Cart
C2084100 1219397-36-0 (+/-)-2-乙酰氨基丁酸-d3, BR
(+/-)-2-Acetylaminobutanoic Acid-d3, BR
C6H8D3NO3
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084100 15个工作日 1666.00 1666.00
- +
C2084100 15个工作日 13090.00 13090.00
- +
 Add to Cart
C2084105 137170-89-9 (1S,2R)-2-(Boc-氨基)环戊烷甲酸, ≥97%
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, ≥97%
C11H19NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084105 现货 410.00 410.00
- +
C2084105 5~7个工作日 1012.00 1012.00
- +
 Add to Cart
C2084101 1609100-30-2 (1R,2R)-2-氨基环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1R,2R)-2-Aminocyclopentanecarboxylate, ≥95%
C8H15NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084101 5~7个工作日 3510.00 3510.00
- +
 Add to Cart
C2084108 197904-11-3 (1S,2R)-2-氨基环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1S,2R)-2-Aminocyclopentanecarboxylate, ≥95%
C8H15NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084108 8~10个工作日 2332.00 2332.00
- +
 Add to Cart
C2084104 197916-36-2 (1R,2S)-2-氨基环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1R,2S)-2-Aminocyclopentanecarboxylate, ≥95%
C8H15NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084104 5~7个工作日 1041.00 1041.00
- +
C2084104 5~7个工作日 6416.00 6416.00
- +
 Add to Cart
C2084109 752181-59-2 (1S,2S)-2-氨基环戊烷甲酸乙酯, ≥95%
Ethyl (1S,2S)-2-Aminocyclopentanecarboxylate, ≥95%
C8H15NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2084109 8~10个工作日 1628.00 1628.00
- +
C2084109 8~10个工作日 3040.00 3040.00
- +
 Add to Cart
0.470540s