Products
Home/ 稳定性同位素 / 保护性氨基酸
精细化学
医药中间体
有机合成
催化剂
配体
不对称合成
通用试剂

合成试剂
有机金属试剂
化学生物学
有机砌块产品

稳定性同位素
香精香料
甾体化合物
有机砌块
超干溶剂
分子砌块
Item No. CAS Description Linear Formula Add to Cart
C2104201 139952-87-7 Boc-Ala-OH-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98%
Boc-Ala-OH-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98%
Boc-15NC3H6O2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104201 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C2104202 139952-87-7 Boc-Ala-OH-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98%
Boc-Ala-OH-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98%
Boc-15NC3H6O2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104202 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C2104203 178119-93-2 Fmoc-D-4-羟基苯基甘氨酸, 95%
Fmoc-D-4-Hydroxyphenylglycine, 95%
C23H19NO5
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104203 5~7个工作日 333.00 333.00
- +
C2104203 5~7个工作日 848.00 848.00
- +
C2104203 5~7个工作日 2548.00 2548.00
- +
 Add to Cart
C2104204 200937-57-1 Fmoc-Leu-OH-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98%
Fmoc-Leu-OH-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98%
C21H2315NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104204 15个工作日 7394.00 7394.00
- +
 Add to Cart
C2104205 200937-57-1 Fmoc-Leu-OH-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98%
Fmoc-Leu-OH-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98%
C21H2315NO4
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104205 15个工作日 8653.00 8653.00
- +
 Add to Cart
C2104206 25713-23-9 L-丙氨酸-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
L-Alanine-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
C3H715NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104206 15个工作日 1289.00 1289.00
- +
 Add to Cart
C2104207 25713-23-9 L-丙氨酸-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
L-丙氨酸-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
C3H715NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104207 15个工作日 1091.00 1091.00
- +
 Add to Cart
C2104210 59935-31-8 L-亮氨酸-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5%
L-Leucine-15N, 丰度:99atom%;化学纯度:≥98.5%
C6H1315NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104210 8~10个工作日 3497.00 3497.00
- +
 Add to Cart
C2104211 59935-31-8 L-亮氨酸-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
L-Leucine-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
C6H1315NO2
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104211 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C2104208 59935-32-9 L-丝氨酸-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
L-Serine-15N, 丰度:10atom%;化学纯度:≥98.5%
C3H715NO3
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104208 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
C2104209 59935-32-9 L-丝氨酸-15N, 丰度:99at%;化学纯度:≥98.5%:
L-Serine-15N, 丰度:99at%;化学纯度:≥98.5%:
C3H715NO3
SKU No. Qty Avail EXW Reference Price (RMB) Sales Promotion (RMB) Qty Ordered
C2104209 0.00 0.00
- +
 Add to Cart
0.502261s